GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ, MPS

SERVEIS

secció "A"
 

  

 

 

 

 
  MUTUA DE PREVISSIÓ SOCIAL

  Premi a la maternitat

El premi a la Maternitat es percebrà sempre i  per cadascun dels fills que neixin de les associades, tant si són vius com morts.

 No causarà dret a la indemnització els avortaments que les associades convinguin tenir, a excepció d’aquells avortaments que s’hagin realitzat per necessitats mèdiques sempre que l’associada així ho acrediti mitjançant la corresponent certificació del metge que l’hagi intervingut, certificació en la qual hauran de constar necessàriament les causes per les quals l’associada ha hagut d’avortar. 

En cas que el part presentés complicacions, a partir dels vuit dies l’associada afectada podrà començar a cobrar el subsidi de malaltia que reglamentàriament li correspongui, a la qual cosa haurà de presentar en les oficines de la Germandat la baixa del metge. 

Si a l’associada durant el part se li hagués de fer una cesària, podrà percebre el subsidi de l’AGRUPACIÓ II, pertanyent a Cirurgia.

 Per tal de tenir dret al Premi a la Maternitat i al subsidi que s’esdevingui com a conseqüència d’una complicació del part, caldrà que l’associada porti com a mínim tres anys inscrita a la Germandat.

Serà necessari que l’associada presenti la sol·licitud per escrit, amb el corresponent certificat mèdic o bé de la llevadora, per tal de poder obtenir el subsidi a la Maternitat.