GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ, MPS

SERVEIS


secció "A"

 

 

 


 

 
 
  MUTUA DE PREVISSIÓ SOCIAL

  Subsidi de malaltia

S’estableix un sol grup per aquesta prestació amb un subsidi diari de 0,30  euros.

En aquesta prestació s’admetrà la inscripció d'associats, i de les persones que aquesta puguin inscriure-hi, les quals gaudiran dels beneficis que la prestació atorga i hauran de complir els mateixos requisits i condicionaments que estableixi aquest Reglament, d’acord amb el que disposen els Estatuts socials.

 Per a poder percebre un subsidi de malaltia es requereix:

1r.-Estar al corrent de pagament de quotes i portar com a mínim 6 mesos d’inscripció; 

2n.-Ésser afectat d’una malaltia o procés patològic, mèdic o quirúrgic, que impedeixi tota mena de treball sigui aquesta remunerat o domèstic; 

3r.-Notificar la malaltia a la mutualitat mitjançant comunicació de baixa estesa i subscrita pel metge que assisteixi el pacient, en la qual es faran constar amb claredat el nom i els cognoms, la malaltia que pateix i el domicili o lloc on se l’atén, el qual haurà de lliurar a les oficines de l’Entitat el més aviat possible, per tal d’evitar els perjudicis que poguessin produir-se en relació a tot el que estableix l’article següent. 

 El subsidi començarà a ser acreditable a partir del dia següent a la recepció de la baixa a les oficines de l’Entitat i es percebrà durant un període màxim de 90 dies.

 L’associat que hagués percebut subsidi de malaltia per un període inferior a 90 dies i emmalaltís de nou dintre del termini de 180 dies, comptats a partir de la data de l’alta, solament tindrà dret a completar-lo fins al susdit període màxim de 90 dies. 

Si es tracta de malaltia recidiva o bé de continuïtat d’aquesta, el còmput de dies, als efectes del màxim de 90, es farà independentment del temps transcorregut des de l’alta. 

Quan la Junta hagi classificat una afecció com de llarga malaltia per haver-se exhaurit el termini de 90 dies, no es farà càrrec de les successives baixes motivades per aquesta. 

 L’associat malalt que percebi subsidi és obligat a comunicar en la deguda forma a la mutualitat:

a).- Les variacions de diagnòstic i tractament que experimenti la seva malaltia, sempre que puguin repercutir en la classificació d’aquesta i produir una variació en la quantia del subsidi, segons s’estableix als articles anteriors;

 b).- El trasllat, per al seu millor tractament, a un establiment sanitari o en un altre domicili.

 Els subsidis d’aquesta prestació es denegaran, se suspendran o s’acabaran en les circumstàncies següents:

a).- Quan el soci segueixi un tractament prescrit per una persona no autoritzada per l’exercici de la medicina;

          b).- Quan sigui donat d’alta pel facultatiu que tingui cura del seu estat o pel metge inspector de l’Entitat; 

c).- Quan no faciliti les inspeccions mèdiques que consideri oportunes la Junta Directiva; 

d).- Quan l’afecció que pateixi l’associat sigui d’índole imprecisa, sense símptomes objectius de malaltia; 

e).- Quan la malaltia hagi estat adquirida abans de l’ingrés a la Mutualitat o bé contreta a conseqüència de l’ús de tòxics o drogues, d’alcoholisme o d’actes d’imprudència temerària; 

f).- Quan el soci exerceixi alguna activitat que li proporcioni un ingrés econòmic o bé la Junta Directiva, previ informe mèdic, consideri que pot exercir-la; 

g).- Quan l’associat, sense la deguda autorització de la Junta Directiva, canviï de residència o del domicili en el qual romangués malalt, i també quan incompleixi el règim de sortides de domicili fixat per aquesta, en aquells casos en què la dita mesura s’hagués estimat convenient; quedaran exceptuats. però, d’aquesta prescripció, els casos d’urgència reconeguda. 

En els casos en què es comprovi l’existència de circumstàncies que determinin l’incompliment o la infracció del present article i dels seus concordants, la Junta Directiva assenyalarà la data en què s’hagi d’acabar el subsidi, podent arribar a la seva anul·lació total en cas d’advertir notòria mala fe.