GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ, MPS

SERVEISsecció "A"
 

  
 

 
  MUTUA DE PREVISSIÓ SOCIAL

 
Subsidi a la llarga malaltia.

En aquesta prestació s’admetrà la inscripció de socis i de les persones que aquests puguin inscriure-hi, les quals gaudiran dels beneficis que la prestació atorga i hauran d’acomplir els mateixos requisits i condicionaments que estableix aquest Reglament, d’acord amb el que disposen els Estatuts socials.

L’edat màxima d’inscripció serà de 55 anys. 

El subsidi de Llarga Malaltia en concedirà per un període màxim de 365 dies. 

Per sol·licitar el Subsidi de Llarga Malaltia és indispensable:

a)- Portar com a mínim dos anys d’inscripció a la Germandat. 

b).-Que el soci pateixi una malaltia guarible, el tractament de la qual li exigeixi l’abstenció de tota mena d’activitats. 

c).-Que l’associat acrediti que ha patit durant 90 dies consecutivament o en diversos períodes, la mateixa o diverses malalties; en aquest últim cas, dins un període de 90 dies. Es considerarà complert aquest requisit amb la demostració d’haver percebut subsidi per aquelles causes, durades i períodes, bé sigui de la pròpia Entitat, de la Seguretat Social o de qualsevol altra Entitat de Previsió i, en últim cas, amb la presentació dels certificats mèdics que estimi oportuns la Junta Directiva.