GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ, MPS

SERVEIS

secció "A"

  

 
  MUTUA DE PREVISSIÓ SOCIAL

  Subsidi d'enterrament

La Germandat de Sant Sebastià de Cervelló prendrà al seu càrrec les despeses que origini l’enterrament dels associats inscrits en aquesta prestació, comprenent des de la tramitació completa i organització de l’enterrament fins al lloguer del nínxol. També comprendrà tots els restants serveis o prestacions que puguin completar els diferents tipus de serveis existents en cada població.

Serà potestatiu dels sol·licitants d’inscriure’s en qualsevol dels serveis establerts en la seva localitat i de subscriure les prestacions complementàries que la Germandat garanteixi.

En aquesta prestació s’admetrà la inscripció d’associats i dels familiars que amb ells convisquin, els quals gaudiran dels beneficis que la prestació atorga i hauran d’acomplir els mateixos requisits i condicionaments que estableixi aquest Reglament, d’acord amb el que disposen els Estatuts Socials. L’edat es computarà per la complerta en la data de la inscripció. L’edat màxima d’inscripció serà de 65 anys. No obstant això, la Junta Directiva, podrà admetre sol·licitants d’edat compresa entre els 65 i els 75 anys, sempre que formin part d’una quota acumulativa en la qual d’altres persones associades siguin d’edat inferior.